Online privacy statement Natra België (NL)

 

ONLINE PRIVACY VERKLARING NATRA BELGIË

 

Laatste datum van herziening : 31/10/2018

 

 1. OP WIE IS DEZE PRIVACY VERKLARING VAN TOEPASSING?

 

1.1          Deze Privacy Verklaring is van toepassing op de volgende Belgische ondernemingen van de Natra-groep (samen: “Natra België” of “Wij”):

Natra Malle nv Nijverheidsstraat 13, 2390 Malle KBO: 0417.570.350
Natra Chocolate Belgium nv Nijverheidsstraat 13, 2390 Malle KBO: 0523.950.745
Natrajacali nv Brugsesteenweg 95, 8450 Bredene KBO: 0433.882.879

1.2          De Natra-groep is een toonaangevend internationaal voedingsbedrijf gespecialiseerd in de productie en het verdelen van cacaoderivaten en chocoladeproducten. De Natra-groep bestaat uit verschillende met elkaar verbonden ondernemingen die persoonsgegevens kunnen verwerken.

Een overzicht van de verschillende ondernemingen van de Natra-groep kan worden teruggevonden op de website van de groep: http://natra.es/en/company/international-presence/locations.

1.3          Alle Belgische Ondernemingen van de Natra-groep zijn afzonderlijke en onafhankelijke juridische entiteiten. Afhankelijk van de verwerkingsactiviteit waarbinnen zij persoonsgegevens verwerken, kunnen zij worden beschouwd als afzonderlijke verwerkingsverantwoordelijke, dan wel als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken met elkaar of met andere ondernemingen van de Natra-groep.

1.4          Via deze Privacy Verklaring wensen wij u te informeren over hoe en waarom wij uw persoonsgegevens verwerken wanneer wij onze activiteiten uitvoeren, aan wie wij deze informatie doorgeven, wat uw rechten zijn en wie u kunt contacteren voor meer informatie.

Deze Privacy Verklaringen richt zich op alle personen van wie wij persoonsgegevens verwerken in het kader van onze bedrijfsactiviteiten, zoals – maar niet beperkt tot – (contactpersonen van) leveranciers, (potentiële) klanten, bezoekers, zakelijke contacten enz.

Indien u meer informatie wenst over het privacybeleid van de volledige Natra-groep, gelieve dan op deze link te klikken: http://natra.es/en/privacy.

1.5          Wij stellen alles in het werk om de persoonsgegevens die ons worden toevertrouwd te beschermen en te verwerken op een correcte en transparante wijze, met name in overeenstemming met het toepasselijk recht en in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (« AVG » of « GDPR »).

Gelieve de onderstaande links te volgen voor bijkomende informatie:

Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens?

Op basis van welke rechtsgronden verwerken wij uw persoonsgegevens?

            Welke rechten heeft u?

Hoe verkrijgen wij persoonsgegevens?

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Aan wie kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven?

Zijn uw persoonsgegevens beschermd?

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Worden uw persoonsgegevens gebruikt voor automatische besluitvorming?

Hoe contact met ons opnemen?

Wijzigingen aan deze Privacy Verklaring?

 

 1. VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

2.1          Wij verwerken uw persoonsgegevens voor gerechtvaardige zakelijke doeleinden. Deze doeleinden omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 

 • klanten- en leveranciersbeheer;
 • beheer van bestellingen en leveringen;
 • facturatie en boekhouding;
 • supply chain management
 • het verstrekken van informatie over onze onderneming, producten, diensten en speciale aanbiedingen;
 • de goede organisatie van onze diensten;
 • verkoop;
 • behandelen van vragen, verzoeken en klachten;
 • beheer van geschillen;
 • public relations;
 • statistieken en marktonderzoek;
 • veiligheid;
 • kwaliteitsbeheer;
 • ICT-beheer;
 • toegangscontrole;
 • logistiek;
 • naleven van wettelijke verplichtingen (bv. inzake voedselveiligheid).

 

 1. OP BASIS VAN WELKE RECHTSGRONDEN VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

3.1          Wij kunnen uw persoonsgegevens voor de hierboven vermelde doeleinden:

 • met het oog op het sluiten en het uitvoeren van met u gesloten overeenkomsten, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) boekhouding, facturatie en leveringen;
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (bv. inzake voedselveiligheid);
 • in het kader van het gerechtvaardigd belang van onze Onderneming en/of een derde partij, zoals (maar niet beperkt tot) het goede verloop van onze zakelijke activiteiten, klantenbeheer enz. en na het verrichten van een belangenafweging. Indien u hierover meer informatie wenst; kan u steeds met ons contact opnemen..

 

3.2          Indien wij wettelijk verplicht zijn om uw vrij, geïnformeerde, specifieke en ondubbelzinnige toestemming te verkrijgen om uw persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden te verwerken, zullen wij uw gegevens enkel voor deze doeleinden verwerken wanneer wij een dergelijke toestemming van u hebben ontvangen.

 

 1. Welke rechten HEEFT U ?

4.1          U beschikt over verschillende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Met name heeft u het recht om :

 • inzage te verwerven in uw persoonsgegevens en er een kopie van te ontvangen ;
 • te vragen om uw persoonsgegevens te updaten of te verbeteren, indien u meent dat deze onjuist of onvolledig zijn ;
 • te vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen, of de wijze waarop wij deze gegevens gebruiken te beperken, indien u meent dat wij niet (meer) over een rechtmatige verwerkingsgrond beschikken ;
 • uw toestemming met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken (voor zover de verwerking gebaseerd is op uw toestemming) ;
 • uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm en deze over te dragen aan een andere partij (voor zover de verwerking is gebaseerd op toestemming of de uitvoering van een overeenkomst) ;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens waarvoor wij gerechtvaardigde belangen als rechtsgrond gebruiken, waarop wij de verwerking zullen stopzetten tenzij wij prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking hebben.

4.2          Met het oog op de uitoefening van de bovenstaande rechten kan u:

 • een e-mail verzenden aan of HR.NMA@natra.com
 • een schriftelijk verzoek richten aan Karen Hendrickx, Nijverheidsstraat 13 2390 Malle

U kunt deze contactgevens eveneens gebruiken indien u een klacht wenst te formuleren met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

4.3          Indien u ontevreden bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens behandelen, heeft u het recht om klacht neer te leggen bij de toezichthoudende autoriteit van de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft.

 

 1. HOE VERKRIJGEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

5.1          Wij kunnen persoonsgegevens over u verkrijgen in het kader van de uitvoering van onze activiteiten.

5.2          Wij kunnen dergelijke persoonsgegevens verkrijgen omdat u ze aan ons geeft (bijvoorbeeld door contact met ons op te nemen enz.), omdat anderen ze aan ons geven (bijvoorbeeld derden dienstverleners waarop wij beroep doen in het kader van onze activiteiten of uw werkgever), of omdat zij publiekelijk beschikbaar zijn.

Wij kunnen verder ook persoonsgegevens van u verkrijgen door de manier waarop u interageert met ons.

5.3          Wanneer wij uw persoonsgegevens van andere partijen verkrijgen, leveren wij redelijke inspanningen om contractuele clausules met deze partijen af te sluiten die hen ertoe verplichten om de relevante regels inzake gegevensbescherming te respecteren. Dit kan er onder meer in bestaan dat deze partij u alle noodzakelijke informatie verschaft of – zo nodig – van u de toestemming verkrijgt om de persoonsgegevens te verwerken zoals beschreven in deze Privacy Verklaring.

 

 1. Welke persoonsgegevens verzamelen WIJ?

6.1          De persoonsgegevens die wij verzamelen kunnen het volgende inhouden:

 • standaard identificatie- en contactgegevens (bv. naam, adres (privé / werk), telefoonnummer (privé/werk), e-mail adres (privé/werk);
 • identificatiegegevens gegenereerd door de onderneming (bv. een persoonlijk nummer);
 • elektronische identificatiegegevens (IP-adressen, browser type enz.);
 • persoonlijke eigenschappen (bv. leeftijd, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, taal; …);
 • financiële gegevens (bv. bankrekeningnummer, kredietwaardigheid …);
 • levensstijl en sociale omstandigheden;
 • familiale omstandigheden (bv. burgerlijke staat, …);
 • tewerkstelling- en opleidingsgegevens (bv. de organisatie waarvoor u werkt, uw functietitel, gevolgde opleidingen, …);
 • de door u opgegeven informatie via alle mogelijke diensten en communicatiekanalen;
 • gegevens over hoe u onze producten en diensten gebruikt;
 • gegevens die u ons verstrekt wanneer u interesse die u hierbij toont in onze producten en diensten;
 • gegevens omtrent uw bezoeken aan één van onze sites;
 • camerabeelden;
 • gegevens over hoe u met ons interageert en andere gelijkaardige informatie (bv. bezoekrapporten van klanten).

 

 1. AAN WIE KUNNEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS DOORGEVEN?

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan elkaar, aan andere ondernemingen van de Natra groep of aan derde partijen die redelijkerwijs de toegang tot deze gegevens nodig hebben met het oog op de verwezenlijking van één of meerdere van de hierboven vermelde doeleinden. Het kan onder meer gaan om de volgende derde partijen:

 • externe dienstleveranciers waarop wij een beroep doen voor verschillende zakelijke diensten;
 • rechtshandhavings- en overheidsinstanties overeenkomstig de toepasselijke wetgeving;
 • externe professionele adviseurs (bv. advocaten of consultants)

 

7.1          Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan ontvangers die zich bevinden in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) waarvan de wetgeving niet de zelfde graad van gegevensbescherming biedt.

 

 1. ZIJN UW PERSOONSGEGEVENS BESCHERMD?

8.1          Wij treffen strikte technische en organisatorische (veiligheids-) maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen van toegang door onbevoegde personen, onrechtmatige verwerking, misbruik, beschadiging, verlies en vernietiging.

8.2          Deze maatregelen omvatten onder meer:

 • trainingen aan betrokken personeelsleden om er voor te zorgen dat zij op de hoogte zijn van onze verplichtingen inzake gegevensbescherming wanneer zij persoonsgegevens behandelen;
 • administratieve en technische controles om de toegang tot persoonsgegevens te beperken tot wat noodzakelijk is;
 • technische veiligheidsmaatregelen, met inbegrip van camerabewaking, netwerkbeveiliging, paswoorden, fire walls, anti virus software en versleuteling;
 • fysieke veiligheidsmaatregelen, zoals afgesloten kasten.

8.3          Hoewel wij gepaste veiligheidsmaatregelen nemen van zodra wij uw persoonsgegevens ontvangen, is met name de overdracht van gegevens via het internet (met inbegrip van e-mail) nooit volledig veilig. Wij doen ons uiterste best om uw persoonsgegevens te beschermen, maar kunnen de veiligheid van de aan ons of door ons verstuurde persoonsgegevens nooit volledig garanderen.

Wij beperken de toegang tot uw persoonsgegevens tot personen die deze informatie redelijkerwijs nodig hebben om hun taken uit te voeren.

 

 1. HOE LANG WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEWAARD?

9.1          Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de hierboven vermelde doeleinden.

9.2          Als algemene regel worden documenten met persoonsgegevens in het kader van de verkoop van onze producten en diensten (bv. contracten, bestellingen, klachten, correspondentie enz.) bewaard voor een periode van 10 jaar.

Afhankelijk van de specifieke situatie, kunnen wij uw persoonsgegevens echter voor een langere periode bewaren. Dit zal met name het geval zijn als één van de volgende periodes langer is: (i) zo lang als noodzakelijk voor de betrokken activiteit of dienst; (ii) de wettelijk vereiste bewaarperiode; of (iii) de verjaringstermijn waarbinnen gerechtelijke procedures kunnen worden opgestart.

9.2.1      Camerabeelden worden 30 dagen bewaard tenzij er een inbreuk op vast te stellen is. Wij houden de beelden dan bij zolang als nodig in het ader van een mogelijke claim of procedure.

 

 1. Worden UW persoonsgegevens gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming?

10.1       Automatische besluiten zijn besluiten over personen die louter gebaseerd zijn op de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens en die rechtsgevolgen teweeg brengen die de betrokken personen aanzienlijk treffen.

In de regel gebruiken wij geen persoonsgegevens voor geautomatiseerde besluitvormingen. Wij nemen aldus geen beslissingen over u die enkel gebaseerd zijn op de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens.

 

 1. Hoe contact met ons opnemen ?

11.1       Indien u vragen heeft over deze Privacy Verklaring en de Sites in het algemeen, kan u contact met ons opnemen door:

 • een e-mail verzenden aan of HR.NMA@natra.com
 • een schriftelijk verzoek richten aan Karen Hendrickx, Nijverheidsstraat 13 2390 Malle

 1. Wijzigingen aan deze Privacy Verklaring

12.1       Wij kunnen deze Privacy Verklaring van tijd tot tijd aanpassen. Om u te informeren wanneer wij de Privacy Verklaring het laatst hebben aangepast, zullen wij bij iedere wijziging de datum van herziening bovenaan deze pagina aanpassen. De aangepaste Privacy Verklaring zal dan gelden vanaf deze datum.

Gelieve deze pagina regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van wijzigingen en toevoegingen.