Privacy Clause General Terms And Conditions (NL)

NL

X – Persoonsgegevens

 

X.1 De informatie verzameld door NATRA, met inbegrip van, maar zonder hiertoe beperkt te zijn, contactgegevens van (vertegenwoordigers en contactpersonen van) de Koper en gegevens vereist voor facturatie, worden zorgvuldig verwerkt in strikte naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, en in het bijzonder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (zogenaamde “GDPR”).

X.2 Deze persoonsgegevens worden door NATRA verwerkt om de naleving van toepasselijke wetgeving te verzekeren en omwille van haar gerechtvaardigde business belangen hieronder omschreven.

X.3 De Koper en NATRA worden beiden beschouwd als verwerkingsverantwoordelijken in de context van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming: de Koper als de partij die informatie aan NATRA meedeelt in het kader van de overeenkomst, en NATRA als de partij die de informatie gebruikt.

X.4 De Koper verbindt zich ertoe om diens vertegenwoordigers/contactpersonen of enige andere persoon waarvan persoonsgegevens worden meegedeeld aan NATRA (de “betrokkenen”) te informeren over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het contract, met inbegrip van onder meer:

  • de details van de Koper en NATRA als verwerkingsverantwoordelijken in het kader van het contract;
  • de doeleinden van de verwerking van de gegevens (zie hieronder);
  • de wettelijke gronden voor de verwerking (zie hierboven);
  • de mogelijke derden die betrokken (kunnen) zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, en die in deze context ook persoonsgegevens kunnen verwerken (i.e. de verwerkers) of ontvangen (i.e. de ontvangers);
  • de regels betreffende de termijn gedurende dewelke persoonsgegevens worden verwerkt en/of bewaard;
  • de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit;
  • de rechten van de betrokkenen betreffende toegang, verbetering, wissing (in geval van een geldige grond hiertoe onder de GDPR), verzet en beperking.

X.5 De persoonsgegevens van (de contactpersonen en vertegenwoordigers van) de Koper zullen enkel verwerkt worden voor de uitvoering van de overeenkomst, de naleving van verplichtingen opgelegd door wet- en regelgevingen en voor de volgende legitieme zakelijke doeleinden: klantbeheer, orderbeheer, facturatiedoeleinden, informatieverstrekking betreffende producten en diensten, technisch-commerciële informatie, behandelen van vragen, communicatie (enkel om iemand te contacteren), geschillenbeheer, statistieken, toegangscontrole en veiligheid.

X.6 De ontvangers van deze gegevens binnen NATRA zijn de financiële, logistieke en verkoopsafdelingen en dit op een strikte need-to-know basis. NATRA geeft geen persoonsgegevens door aan ontvangers die zich bevinden in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) waarvan de wetgeving niet dezelfde graad van gegevensbescherming biedt.

X.7 Als algemene regel zal NATRA de persoonsgegevens bewaren gedurende een periode van 10 jaar vanaf het einde van de contractuele relatie. De gegevens zullen niet gebruikt worden voor automatische besluitvorming.

X.8 De (contactpersonen en vertegenwoordigers van de) Koper heeft het recht om departement Human Resources van NATRA te contacteren (hr.nma@natra.com, 0032 3 312 95 00) indien hij/zij:

  • toegang wil tot zijn/haar persoonsgegevens die worden bijgehouden door NATRA of deze wil verbeteren of wissen;
  • de verwerking en de doorgifte van zijn/haar persoonsgegevens wil beperken;
  • zich hiertegen wil verzetten, waarop NATRA de verwerking zal stopzetten tenzij zij prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking heeft.

X.9 Indien u van oordeel bent dat NATRA de wetgeving inzake gegevensbescherming geschonden heeft, kan u een klacht indien bij de bevoegde Gegevensbeschermingsautoriteit.